• Xây dựng đời sống văn hóa > Chính sách và pháp luật

Một số giải pháp để hoàn thiện chính sách và đầu tư nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Các thiết chế văn hóa, thể thao có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nơi tổ chức những hoạt động, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa cũng như nâng cao sức khỏe thể chất cho cộng đồng; qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa nếu được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua lần này sẽ là điều kiện thuận lợi để chúng ta tập trung nguồn lực, đầu tư cho các thiết chế văn hóa, thể thao bên cạnh việc tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách.