• Thông tin tư liệu > Chuyện chữ nghĩa

Thiết chế và thiết chế xã hội

Thiết chế là một từ Hán Việt. Từ này không phải là một từ thông dụng trong giao tiếp, chỉ được sử dụng trong các văn bản chuyên môn (thuộc lĩnh vực chính trị, xã hội, luật pháp) hoặc trên báo chí. Tuy nhiên, trên báo chí gần đây, từ thiết chế lại được dùng khác lạ, khi có tác giả quan niệm, truyền thông là thiết chế xã hội, thiết chế kiến tạo xã hội. Có phải từ này đã được cấp thêm nghĩa mới hay sao? Đó là vấn đề cần làm rõ từ góc độ Từ điển học.